Palvelun käyttöehdot

digitaldentin on Vartalon Hymy Oy:n tarjoama ja tuottama palvelu.

Loppukäyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjän”) on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan. Käyttäjällä tarkoitetaan jäljempänä tapauskohtaisesti joko yksityishenkilöä tai yritystä. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja palvelun tuottamisesta vastaava Vartalon Hymy Oy (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan, ellei kirjallisesti toisin sovita.

Palveluntuottaja:
Vartalon Hymy Oy (Y-tunnus: 2833109-8)
Oritmurrontie 40 A 2
04420 Järvenpää
www.digitaldentin.fi

1. Yleistä palvelun käytöstä

1.1 digitaldentin-verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja. Jos Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä on kuitenkin tehty erillinen palvelusopimus tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntuottajan tekemän erillisen tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät tällöin erikseen sovittua.

1.2 digitaldentin on terveydenhuollon ammattihenkilöille, terveydenhuollon opiskelijoille ja hammaslääketieteen alalla toimiville suunnattu palvelu. Palvelussa tarjotaan ammatillista jatkokoulutusta, sekä konsultaatiota ja hammashuollosta keskustelua. Palvelussa voit myös esittää kysymyksiä potiladen hoitoa koskevissa asioissa. Palvelu ei ole suunnattu kuluttajille, vaan hammashuollon ammattihenkilöille.

1.3 Palvelussa voidaan välittää tietoa myös muista kolmansien osapuolien palveluista tai tuotteista tai linkkejä tällaisiin palveluihin tai tuotteisiin. Palveluntuottaja ei vastaa kolmansien osapuolien palveluista tai tuotteista tai niissä/niistä annetuista tiedoista, niiden toiminnasta tai laiminlyönneistä.

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Palveluun voi rekisteröityä kuka tahansa henkilö, eikä henkilöllisyyttä tarkasteta rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”), joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (“Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten.

2.2 Käyttäjätiedot rekisteröitymistä varten sisältävät etu- ja sukunimen, nimimerkin, sähköpostiosoitteen, ammatin (monivalinta). Käyttäjän syöttämien tietojen tulee olla Käyttäjän omia ja oikeita, sekä ajantasaisia. Käyttäjällä tulee olla oikeus edustaa Palveluun rekisteröimäänsä yritystä. Käyttäjä on velvollinen päivittämään tiedot niiden muuttuessa.

2.3 Henkilökohtaisen Käyttäjätunnuksen luovuttaminen toiselle yksityishenkilölle Palvelun käyttöä varten on kiellettyä.

2.4 Seuraava toiminta on Palvelussa kiellettyä:

  • Esiintyä toisena henkilönä;
  • Palvelun käyttäminen laittomalla tavalla tai laitonta tarkoitusta varten;
  • Minkä tahansa tiedon, aineiston, sisällön tai informaation välittäminen, joka on loukkaavaa, halventavaa, siveetöntä, väärennettyä, väärää tai muun henkilön immateriaalioikeuksia loukkaavaa tai muuten laitonta tai hyvän tavan vastaista;
  • Palvelun käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin (pois lukien yhteistyökumppaneidemme kanssa erikseen sovittu kaupallinen toiminta);
  • Viruksen, haittaohjelman tai muun vahingollisen koodin välittäminen tai lähettäminen Palveluun;
  • Palvelun muokkaaminen, takaisinmallintaminen, tai muu vastaava Palvelun manipulointi;
  • Palvelun häiriköinti tai estäminen
  • Potilaan henkilötietojen, potilastiedon tai potilasasiakirjojen sisällyttäminen Palveluun lähetettävissä viesteissä

2.5 Palvelun loukkaamattomuuden varmistamiseksi Palveluntuottaja pidättää oikeuden, milloin tahansa ja syytä antamatta, keskeyttää tai päättää Käyttäjän pääsy Palveluun tai sen osaan, jos Palveluntuottaja havaitsee tai epäilee, että Käyttäjä käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti. Palveluntuottaja pidättää myös oikeuden poistaa Käyttäjän antamia tietoja Palvelusta.

3. Hoitovastuu ja potilasasiakirjat

3.1 Potilasasetuksen 15§ mukaan konsultoivan lääkärin ei tarvitse tehdä merkintöjä potilasasiakirjoihin silloin, kun potilas ei konsultaatiosta ole tunnistettavissa tai konsultaatio ei ole hoidon kannalta merkitsevää.

3.2 Hoitovastuu potilaasta on kaikissa tilanteissa hoitavalla lääkärillä.

3.3 Potilaasta otetut valokuvat, videot ja röntgenkuvat ovat Potilaslain tarkoittamia potilasasiakirjoja. Käyttäjä on vastuussa siitä, että potilaalta on todistettavasti pyydetty asianmukainen suostumus em. kuvien luovuttamiseksi konsultaatiota ja koulutustarkoitusta varten.

3.4 Käyttäjä on vastuussa siitä, että potilasta ei saa missään tilanteessa pystyä tunnistamaan valokuvista, videoista tai röntgenkuvista. Kuvissa ei saa olla potilaan henkilötietoja ja ne tulee rajata niin, että näiden perusteella ei potilasta voida tunnistaa. Liitettävän kuvan nimessä ei saa olla potilaan tunnistetietoja.

3.5 Käyttäjä on vastuussa siitä, että on itse ottanut potilaskuvat tai kuvan ottajalta on pyydetty asianmukaiset tekijänoikeusluvat

4. Palveluntuottajan vastuu

4.1 Palvelussa on ammatillista jatkokoulutusta, jonka on laatinut terveydenhuollon ammattihenkilö (yleensä hammaslääkäri). Palveluntuottaja varmistaa, että kurssit ovat laatineet asiantuntevat terveydenhuollon ammattilaiset. Palvelussa saattaa ilmetä inhimillisiä virheitä tai tieto saattaa olla vanhaa. Nämä em. mahdolliset virheet Palveluntuottaja korjaa heti niiden ilmettyä tai poistaa virheellisen tiedon käytöstä.

4.2 Palvelussa käyty muu keskustelu ja neuvot tulevat palvelun muilta käyttäjiltä. Palveluntuottaja ei takaa, että muut käyttäjät olisivat terveydenhuollon ammattilaisia (Palveluun voi rekisteröityä kuka tahansa) tai että annetut neuvot olisivat hyvän hoitokäytännön mukaisia. Käyttäjä vastaa itse neuvojen ja keskustelun käytöstä ja hoitava lääkäri potilaan hoidosta.

5. Palvelun sisältö ja ylläpito

5.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.

5.2 Palveluntuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista Käyttäjälle hyvissä ajoin etukäteen.

5.3 Palveluntuottajalla on oikeus kehittää palvelua haluamallaan tavalla, oman harkintansa mukaan. Palveluntuottaja saa milloin tahansa muuttaa Palvelun sisältöä, ulkonäköä tai ominaisuuksia, sekä muokata tuotantoympäristöä.

5.4 Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ja muita Palvelua koskevia ohjeita, edellyttäen että muutoksista ilmoitetaan palvelun verkkosivuilla tai muulla tavoin etukäteen. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttäjä hyväksyy tällaiset muutokset.

6. Palveluntuottajan oikeudet dataan

6.1 Palvelua tai sen osia ei saa tallentaa, kopioida tai muuten jäljentää. Palveluntuottaja myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden siinä laajuudessa, jotta Palvelun tavanomainen käyttö onnistuu. Ladattavat tiedostot, kuten harjoitukset, voi Käyttäjä tallentaa vapaasti.

6.2 Käyttäjä myöntää Palveluntuottajalle rajoittamattoman oikeuden kopioida, muokata, säilyttää sekä levittää kaikkea tietoa, kuvia ja muuta materiaalia, mitä Käyttäjä Palveluun lähettää. Nämä oikeudet säilyvät voimassa myös sen jälkeen, kun Käyttäjä on mahdollisesti irtisanonut sen ja Palveluntuottajan välisen sopimuksen. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä Palveluun lainvastaista tai muutoin sopimatonta materiaalia.

6.3 Palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta säilyttää Käyttäjän tietoja ja lähettämää dataa. Palveluntuottaja voi poistaa ja tuhota Käyttäjän tiedot ilman etukäteisilmoitusta.

6.4 Maksullisia kursseja ostettaessa Palveluntuottaja kerää ja säilyttää laskutustiedot. Käyttäjän tietojen keräämisestä ja säilytyksestä kerrotaan tarkemmin tietosuojaselosteessa.

7. Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset palvelussa ja hinnastossa

7.1 Käyttöehdot velvoittavat Palveluntarjoajaa ja Käyttäjää siitä hetkestä alkaen, kun Palveluntuottaja myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

7.2 Palveluntuottajalla on oikeus perua tai evätä Palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole asiakassuhteessa noudattanut näitä Käyttöehtoja.

7.3 Palveluntuottajalla on perustellusta syystä oikeus tehdä suuriakin muutoksia Hinnastoon ja Palvelun käyttömahdollisuuksiin. Muutoksista ilmoitetaan verkkosivuilla 60 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

7.4 Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kokonaan tai osittain, jos Käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.

8. Muita ehtoja

8.1 Palvelun käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”.

8.2 Palveluntuottaja ei vastaa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, joita Palvelun käytöstä mahdollisesti seuraa.

8.3 Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

8.4 Palveluntuottajalla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Palveluntuottajaksi tulee jokin toinen taho kuin Vartalon Hymy Oy. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelu tai sen osa siirretään kaupalla toiselle elinkeinonharjoittajalle.

Päivitetty 

27.12.2021